KM (Knowledge Management)


การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management)

       การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงให้ง่ายต่อการใช้และมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดความรู้ และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงยิ่งขึ้น

       วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการจัดการความรู้เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการจัดการความรู้ให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถทำให้เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์สำเร็จ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

          - แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                                   1. รายงานการจัดการความรู้ กลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

                                   2. รายงานการจัดการความรู้ กลุ่มการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning CBL)

                                   3. รายงานการจัดการความรู้ กลุ่มการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

                                   4. รายงานการจัดการความรู้ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

                                                    4.1 เล่มองค์ความรู้ Critical Thinking

                                    5. รายงานการจัดการความรู้ แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน


          - แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566