ITA : Integrity and Transparency Assessment


การเปิดเผยข้อมูล ITA


1. ข้อมูลพื้นฐาน
     - โครงสร้างหน่วยงาน (O1)
     - ข้อมูลผู้บริหาร (O2)
     - อำนวจหน้าที่ (O3)
     - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)
     - ข้อมูลการติดต่อ (O5)
     - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) 2. การประชาสัมพันธ์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)


3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     - Q&A (O8)
     - 
Social Network (O9)


4. การดำเนินงาน
     - แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)
     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)
     - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)5. การปฏิบัติงาน
     -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)


6. การให้บริการ
     -  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)
     -   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)
     -   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)

     -   e-Service (O17)

          + ระบบทะเบียนและประมวลผล
          + ระบบรับเข้าศึกษา
          + ระบบห้องสมุดออนไลน์
          + ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

          + ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร
          + ระบบ SSRU ERP

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     -  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)
     -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)
     -   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     -   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)
     -   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)
     -   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)
     -   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)9. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
     -  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25)
     -  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)
     -  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)
     -  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ
     -   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) 
     -   ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)
     -   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     -   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)
     -   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33)


12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     -   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) 
     -   
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)


13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
     -  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)
     -   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)14. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
     -   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38) 


15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)
     -  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (O40)
     -  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)16. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
     -  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)
     -  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43)

 หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลับไปหน้า ITA มหาวิทยาลัย