เจ้าหน้าที่


หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน
หัวหน้าสำนักงาน

คู่มือปฏิบัติงานหลัก


ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
นายอรรคพล  ธรรมบุตร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นางสาวจินตนา  ทิพย์รัตน์
เจ้าหน้าที่แผนงานและประกันคุณภาพ


คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวอลิสา  พจนารถ
นักวิชาการศึกษา


คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายมานิตย์  ศรีวัง
นักวิชาการศึกษา


คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายรัชตะสรณ์  จันทรวรศิษฎิ์
นักวิชาการศึกษา และ 

นักวิเทศสัมพันธ์

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายเกียรติยศ ล้อทองสมุทร
นักวิชาการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวฐิตารีย์  จิตรประทุม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นางสาวพิชชาภา โหลสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายเมธาวัฒน์  แสงใส
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายเอกชัย  ด้วงเอี้ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก


ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
นายสุรชัย  น้อยคำเมือง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นางสาวโยษิตา  สมเจริญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม


คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายอรรถกฤต จันทร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม


คู่มือปฏิบัติงานหลักฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นายภัทราวุธ  สีรวิสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายกฤษฎิ์ธเนศ  มัคคภาวีธวัฒน์
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายคลังและพัสดุ
นายเชาว์ฤทธิ์  พินิจ
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นางสาวจันทนา  อนุลีจันทร์
นักวิชาการพัสดุ


คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายสุรศักดิ์  ดาวเรือง
นักวิชาการพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก


ฝ่ายทำความสะอาดและดูแลสถานที่
นางอุดร  บุญโต
แม่บ้าน
นางดารา  แก้วทา
แม่บ้าน
นางปณิตรา  ทองพิลา
แม่บ้าน
นางน้ำฝน  สงข้อง
แม่บ้าน
นางสุรินทร์  ใจดี
แม่บ้าน
นายปิยะ  นนตรี
พนักงานขับรถยนต์
นายทองสุข  รักษาภักดี
พนักงานดูแลภูมิทัศนน์