เอกสารดาวน์โหลด ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf
- ระเบียบฯ วินัยนักศึกษา.pdf
- ประกาศฯ ลงโทษตัดคะแนน.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุและกรณีอื่นนอกเหนือจากอุบัติเหตุ 2566.pdf
- ประกาศเงินสนับสนุนรางวัล.pdf
- กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

 แบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ภาษาาไทย)
- แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)

- แบบฟอร์มใบลาป่วย / ลากิจ
- แบบฟอร์มใบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า

- แบบฟอร์มแก้ไขผลการเรียน.pdf
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอทำบันทึกในระบบ e-office

 แบบฟอร์มการขอออกหนังสือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     - นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด

     - นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด
     - นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ดาวน์โหลด
     - นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม (การโรงแรม) ดาวน์โหลด
     - นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร)  ดาวน์โหลด
     - นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ดาวน์โหลด
     - หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด
     - หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด 


***** หมายเหตุ เอกสารสำหรับประกอบสำหรับขอออกหนังสือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีดังนี้
     1. แบบฟอร์มการขอออกหนังสือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา
     2. หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 1)
     3. หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 2)
     4. สำเนาใบผลการสอบโทอิคของผู้ยื่นขอออกหนังสือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


 นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- ใบสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน