การประชุมนักศึกษานานาชาติด้านการวิจัยสหสาขาวิชาชีพ


การประชุมนักศึกษานานาชาติด้านการวิจัยสหสาขาวิชาชีพ ครั้งที่ 1 (2564)

การประชุมนักศึกษานานาชาติด้านการวิจัยสหสาขาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 (2565)