หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดบรรยายหัวข้อ A Regional Tour Guiding and Tour Leading Techniques and International DMC to Share จากวิทยากรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ Intrepid Travel (Melbourne), Australia
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดบรรยายหัวข้อ A Regional Tour Guiding and Tour Leading Techniques and International DMC to Share จากวิทยากรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ Intrepid Travel (Melbourne), Australia

admin chm
2021-04-16 16:03:17

     เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดบรรยายหัวข้อ A Regional Tour Guiding and Tour Leading Techniques and International DMC to Share. โดย คุณณัฏฐพล อ่วมน้อย ตำแหน่ง Tour Leader Trainer  บริษัท Intrepid Travel (Melbourne),  Australia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาTRM 3410 Northern Thailand Tour  ของนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3  ณ ห้อง CHM SMART CLASS  ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม