หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญาตรี 5 สาขา > คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )

admin chm
2024-02-16 13:30:58

*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK67 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 30,000 บาท  ***

หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education)
B.Ed. Mathematics ค.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )

***** จุดเด่น
1. จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรEnglish Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์อนาคต
2. อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของความเป็นครูคณิตศาสตร์และมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ซึมซับในความเป็นครูที่ดีด้วยการฝึกปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
3. มีห้องปฏิบัติการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถฝึกใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้
4. ฝึกงานในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและจัดการเรียนการสอนโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรEnglish Program
5. มีการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านคณิตศาสตร์

**โครงสร้างหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )**

สมัครคลิกเลย --->  Click


VDO ของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education)เปิดรับสมัคร #DEK67 ปีการศึกษา 2567 แล้วนะครับ

----------------------------------------------

รีบๆ มาสมัครกันนะ

♦โดยสามารถสมัคร เพื่อรับคำแนะนำจากพี่ๆ 

ในการสมัครได้ตามลิงค์นี้ ก่อนได้เลย นะคะ

สมัครคลิกเลย --->  Click

----------------------------------------------

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

--------------------------------------------

#DEK67

#ssru

#chm

#portfolio

#ได้ภาษา 

#จบมามีงานทำ

#ได้งานตรงสาย

#งานไม่ตรงสายก็ทำได้

#ทักษะติดตัวเพียบ

#แลกเปลี่ยนต่างประเทศ