โครงสร้างหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )