หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ต้อนรับนักศึกษาจีนและเข้าเรียนในวิชา IBB2307 Managerial Accounting ของสาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ต้อนรับนักศึกษาจีนและเข้าเรียนในวิชา IBB2307 Managerial Accounting ของสาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

admin chm
2022-06-24 15:11:58