หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม ให้การบรรยายเกี่ยวกับการมอบนโยบาย การบริหารและการพัฒนาหน่วยงานภายในวิทยาเขตนครปฐม ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม ให้การบรรยายเกี่ยวกับการมอบนโยบาย การบริหารและการพัฒนาหน่วยงานภายในวิทยาเขตนครปฐม ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์

admin chm
2022-05-10 15:21:33