หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตรจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การบรรยายเกี่ยวกับการมอบนโยบายการบริหารและแนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัย ใต้โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
รองศาสตรจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การบรรยายเกี่ยวกับการมอบนโยบายการบริหารและแนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัย ใต้โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

admin chm
2022-05-10 15:18:54