หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดในการปฏิบัติงาน กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดในการปฏิบัติงาน กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

admin chm
2022-05-10 15:18:00