หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet
วิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

admin chm
2021-09-14 11:58:59

          เมื่อวันอังคารที่ 6 ก.ย. 2564 อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ และอาจารย์ ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ คุณณฐพงษ์ แสงบัวเผื่อน คุณวสุ สุรัติอันตรา และคุณอดิศักดิ์ สุนทรส เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ และดำเนินการส่งต่อไปยัง บันทิตวิทยาลัยเพื่อพิจารนาต่อไป