หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดกิจกรรม Home Room Meeting ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน รหัส 64
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดกิจกรรม Home Room Meeting ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน รหัส 64

admin chm
2021-09-14 11:07:59

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Home Room Meeting ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน รหัส 64 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ประจำสาขาวิชา นักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบินเข้าร่วมต้อนรับและให้คำปรึกษา 

          โดยกิจกรรม Home Room Meeting จะเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษารหัส 64 ทุกสาขาวิชา ในทุกวันพุธช่วงบ่าย ซึ่งจะเชิญหัวหน้าสาขาวิชา รุ่นพี่ในสาขาวิชา มาพบปะและพูดคุยเพื่อให้คำปรึกษาในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยในครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมของสาขาวิชาคณิตศาสตร์