หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564

admin chm
2021-04-16 16:38:57

     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 2/2564  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร32 ชั้น5  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     การประชุมในครั้งนี้  ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอการบริหารจัดการในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการในอนาคตของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา