หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินนอกห้องเรียน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินนอกห้องเรียน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)

admin chm
2021-04-16 15:24:02

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  โดย อาจารย์ นลิน สีมะเสถียรโสภณ และ อาจารย์ภิญญา ชังสงคราม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  ได้จัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ด้านการเงินนอกห้องเรียน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่1-3 เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเสริมทักษะด้านการเงิน เรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราไทย ระบบเงินตราของประเทศที่สะท้อนถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา IBP2311 Introduction to international Business IBP2207 Financial Management และ IBP3320 International Financial Management ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563