หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการบิน

admin chm
2021-04-16 14:37:01

     วันที่ 26 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ เป็นประธานการวิพากษ์หลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ชูเกียรติ วงศ์เทพเตียน, ดร.ปภาภัศร์ วงศ์ประคอง และคุณกัญญ์กนิษฐ์ อุดมศิลป์ โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมนำเสนอหลักสูตรเพื่อการวิพากษ์  อ.เทพลักษณ์ โกมลวณิช รักษาการณ์หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน, ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว, ดร.ทักษิณา บุญบุตร, อ.นิสรา แพทย์รังษี, อ.รจนารถ  วรมนตรี, อ.กรวินท์  กังวล, อ.ขนิษฐา  เจริญนิตย์,      อ.กังวาฬ  โพธิ์ทอง และ อ.เบญจพล  วรสุวรรณรักษ์ ณ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ทั้งนี้การวิพากษ์หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัย สร้างบุคลากรด้านการบริการและการบิน เพื่อให้บัณฑิตมีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้งานได้ในทุกสถานการณ์