หน้าหลัก > ข่าว > จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนสามโคก ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2565
จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนสามโคก ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2565

admin chm
2023-04-24 11:34:23

          เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนสามโคก ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2565 ณ The Grace Amphawa สมุทรสงคราม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี หัวหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา โดยได้รับเกียรติในการเป็นประธานเปิดงานร่วมกันโดย ดร.ชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก และได้รับเกียรติจากท่านธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร

          กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยเกมส์ และความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม (Interculturer) เพื่อที่สามารถไปปรับใช้กับนักเรียนได้ โดยในส่วนกิจกรรมภาษาอังกฤษ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันตชัย เอกะ และ Mr.Mohamed Darma Rizal Khairiree ซึ่งกิจกรรมได้นำมาซึ่งความสนุกสนานและความรู้ในเชิงหลากหลายวัฒนธรรมอีกด้วย