หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนวัดป่างิ้ว ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา2565
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนวัดป่างิ้ว ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา2565

admin chm
2023-04-24 13:35:28

          เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนวัดป่างิ้ว ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา2565 ณ ชูชัยบุรี อัมพวา นำโดย รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.บุญทอง บุญทวี หัวหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา โดยได้รับเกียรติในการเป็นประธานเปิดงานร่วมกันโดย ดร.ณัฐชานันท์ โชตินิรันรัตนานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว และได้รับเกียรติจากท่านธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร