หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564

admin chm
2021-08-02 11:55:05

ขอให้ผู้ที่มมีรายชื่อดังกล่าว จัดส่งเอกสารตามที่แนบท้ายนี้ มายัง 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

111/5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ

Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564