หน้าหลัก > ประกาศ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download เอกสารรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ สั ...
2021-10-31 09:24:51
College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat University (CHM) Urgent Announcement
Download Document File of College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat Univers ...
2021-08-17 13:07:10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564
ขอให้ผู้ที่มมีรายชื่อดังกล่าว จัดส่งเอกสารตามที่แนบท้ายนี้ มายัง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริ ...
2021-08-02 11:55:05
College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat University (CHM) Urgent Announcement
Download PDF College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat University (CHM) Urg ...
2021-05-13 13:34:59
ประกาศปัจจุบัน