Planning and Quality Assurance


1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563


2. แผนดำเนินงานประจำปี


3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


4. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วกอ.)


5. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วชน.)


6. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วกอ.)


7. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วกอ.)

     7.1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)


8. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ปี 2563


 9. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ปี 2564


10. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


11. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


12. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2565)