Planning and Quality Assurance


1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

2. แผนดำเนินงานประจำปี

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วกอ.)

5. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วชน.)

6. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วกอ.)

7. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วกอ.)

     7.1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

      7.2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

8. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วกอ.).pdf

9. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ปี 2563

10. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ปี 2564

11. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2565)

14. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

15. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา.pdf

16.รายงานผลดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน).pdf