ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดี
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : chutikarn.sr@ssru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : anat.th@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 205


ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
รักษาราชการแทนรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการE-mail : siripen.yi@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 305


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร กันแก้ว
รักษาราชการแทนรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการE-mail : kunnapat.ka@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 304


รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ
รักษาราชการแทนรองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพE-mail : tassanee.si@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 301


อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา 
รักษาราชการแทนรองคณบ
ดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม


E-mail : pimnapat.pa@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 303

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช วรรณถนอม
รักษาราชการแทนรองคณบดี
ฝ่ายบริหารE-mail : chantouch.wa@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 302