ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดี
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : chutikarn.sr@ssru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : anat.th@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 205


ดร.นันทนา ลัดพลี
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการE-mail : nuntana.la@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 305


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร กันแก้ว
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการE-mail : kunnapat.ka@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 304


รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ
รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพE-mail : tassanee.si@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 301


อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา 
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมE-mail : pimnapat.pa@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 303

ดร. วีระ  วีระโสภณ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหารE-mail : weera.we@ssru.ac.th
โทรศัพท์ : 034-964946 ต่อ 302