หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำของมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำของมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม

admin chm
2021-06-12 20:37:05

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม นำโดย อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา นำสิ่งของที่ประชาคมชาววิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกันบริจาคมา ไปส่งมอบให้โรงพยาบาลห้วยพลู และโรงพยาบาลสนามนครปฐม 2 

      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมส่วนรวม ตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหาของการระบาดโควิด-19 ในปัจจุบัน

       วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นจำนวนมากในครั้งนี้