หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ

admin chm
2021-05-18 09:46:30

     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรักษาการหัวหน้าสาขา และเจ้าหน้าที่  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  ในการประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนการสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัย (SSRU TEP)  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

     ในการประชุมครั้งนี้ ด้วยวิธีผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม