โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)


รุ่น 2: อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม - 2 พฤศจิกายน 2565