ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อโควิด - 19การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ และค่าเดินทาง

สำหรับไปตรวจหาเชื้อ ของนักศึกษาที่ได้ผลการตรวจเป็นบวก จากชุดตรวจด้วยตนเอง และจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

สามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่
>> ประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ.pdf <<

ใบสมัครทุน.pdf

ใบสำคัญรับเงิน.pdf