โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา


โรงเรียนสามโคก 
นางสาวพิมพ์วิสาข์ นิ่มระวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชยพัทธ์ รัตนะวัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Ms.Kateryna Salata
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Ms.Njeri Evelyn Wairimu
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Ms.Beatrice Wambui Chege
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Mr. Andrei Andreevich Smirnov
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Mr.Tomasz Krzysztof
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Ms.Christine Milagrosa Gesta
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Mr. Reynaldo Jr. Suiza Geronimo
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Mr. Reynaldo Largado Valencia
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Ms. Enita Fadziso Majonhi
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Ms. Shi Fang Ni
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Mr. Jiang Dongshan
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Mr. Yuta Endo
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Ms. Makiko Tumsatan
อาจารย์ชาวต่างชาติ


โรงเรียนวัดป่างิ้ว
นายพันธกานต์ สุชำนาญวรกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวโชติกา ปราบพาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Mr. Solomon Mwenje Makumi
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Mr. Karakulov Stanislav Vladimirovich
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Ms. Joylyn Gubantes
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Ms. Roselyn Vicente Polbos
อาจารย์ชาวต่างชาติ
Mr. Huang Riu Lin
อาจารย์ชาวต่างชาติ