อาจารย์


ค.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี
หัวหน้าสาขาวิชา
คณิตศาสตร
(หลักสูตร 2 ภาษา)

Website : elchm.ssru.ac.th/krongthong_kh
E-mail : krongthong.kh@ssru.ac.th


อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี
อาจารย์ประจำสาขา
Website : elchm.ssru.ac.th/luechai_ti
E-mail : luechai.ti@ssru.ac.th
รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/chaweewan_ka
E-mail :chaweewan.ka@ssru.ac.th 


ผศ.ดร.สุพจน์  ไชยสังข์
อาจารย์ประจำสาขาWebsite : elchm.ssru.ac.th/supotch_ch
E-mail : supotch.ch@ssru.ac.th

ดร.บุญทอง บุญทวี
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/boonthong_bo
E-mail : boonthong.bo@ssru.ac.th

รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/tassanee_si
E-mail : tassanee.si@ssru.ac.th

ศศ.บ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช
หัวหน้าสาขา
ธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ)


Website : elchm.ssru.ac.th/theppaluk_ko
E-mail : theppaluk.ko@ssru.ac.th


อาจารย์กรวินท์ กังวล
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/korawin_ku
E-mail : korawin.ku@ssru.ac.th

ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/kunnapat_ka
E-mail : kunnapat.ka@ssru.ac.th


อาจารย์ขนิษฐา เจริญนิตย์
อาจารย์ประจำสาขาWebsite : elchm.ssru.ac.th/kanittha_ch
E-mail : kanittha.ch@ssru.ac.th

อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณรักษ์
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/benjapol_wo
E-mail : benjapol.wo@ssru.ac.thอาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/kangwarn_ph
E-mail : kangwarn.ph@ssru.ac.th

Mr.Mohamed Darma Rizal Khairiree
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/mohamed_kh
E-mail : mohamed.kh@ssru.ac.th
ศศ.บ. การจัดการโรงแรม (วิชาเอกนวัตกรรมการโรงแรม / ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
หัวหน้าสาขา
การจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ)


Website : elchm.ssru.ac.th/watcharawish_pe
E-mail : watcharawish.pe@ssru.ac.th


ดร.นันทนา ลัดพลี
อาจารย์ประจำสาขาWebsite : elchm.ssru.ac.th/nuntana_la
E-mail : nuntana.la@ssru.ac.th

อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/yupaporn_ki
E-mail : yupaporn.ki@ssru.ac.thอาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/kanamon_su
E-mail : kanamon.su@ssru.ac.th


ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (หลักสูตรภาษาไทย)
อาจารย์เนตรนภา  เหลืองสะอาด
หัวหน้าสาขา
การจัดการโรงแรม
และธุรกิจที่พัก
 (หลักสูตรภาษาไทย)


Website : elchm.ssru.ac.th/natenapa_lu
E-mail : natenapa.lu@ssru.ac.th

ดร.สริตา  พันธ์เทียน
อาจารย์ประจำสาขาWebsite : elchm.ssru.ac.th/sarita_pu
E-mail : sarita.pu@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา  ฤทธิชัยฤกษ์
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/alisa_ri
E-mail : alisa.ri@ssru.ac.th

อาจารย์พิมนภัทร์  พันทนา
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/pimonpat_pa
E-mail : pimnapat.pa@ssru.ac.th

อาจารย์โสภาวรรณ  ตรีสุวรรณ์
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/sophawan_tr
E-mail : sophawan.tr@ssru.ac.th

ผศ.ดร.นรินทร์  ยืนทน
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/narin_yu
E-mail : narin.yu@ssru.ac.th

อาจารย์อรนพัฒน์  เหมือนเผ่าพงษ์
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/onnapat_mu
E-mail : onnapat.mu@ssru.ac.thศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาWebsite : elchm.ssru.ac.th/supaksiri_pr
E-mail : supaksiri.pr@ssru.ac.thอาจารย์รจนารถ วรมนตรี
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/rojanard_wa
E-mail : rojanard.wa@ssru.ac.th

าจารย์ญาณิกา ชื่นตะโก
อาจารย์ประจำสาขาWebsite : elchm.ssru.ac.th/yanika_ch
E-mail : yanika.ch@ssru.ac.th

ศศ.บ.  การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาไทย)
ดร.กมลลักษณ์  โพธิ์พันธุ์
หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 
(หลักสูตรภาษาไทย)


Website : elchm.ssru.ac.th/kamonluk_ph
E-mail : kamonluk.ph@ssru.ac.th


ผศ. ฉันทัช  วรรณถนอม
อาจารย์ประจำสาขาWebsite : elchm.ssru.ac.th/chantouch_wa
E-mail : chantouch.wa@ssru.ac.th

ดร. วีระ  วีระโสภณ
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/weera_we
E-mail : weera.we@ssru.ac.th

อาจารย์ธีระ  อินทรเรือง
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/teera_in
E-mail : threera.in@ssru.ac.th

ผศ.ดร.รัมภาภัค  ฤกษ์วีระวัฒนา
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/rumpapak_lu
E-mail : rumpapak.lu@ssru.ac.th

ดร.ภรณ์นภัส  เบินท์
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/pornnapat_be
E-mail : pornnapat.be@ssru.ac.th

อาจารย์เบญจพร  แย้มจ่าเมือง
อาจารย์ประจำสาขา


Website :  elchm.ssru.ac.th/benjaporn_ya
E-mail : benjaporn.ya@ssru.ac.th

อาจารย์บัว  ศรีคช
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/bua_sr
E-mail : bua.sr@ssru.ac.th

ดร.สุจิตรา  ริมดุสิต
อาจารย์ประจำสาขาWebsite : elchm.ssru.ac.th/suchitra_ri
E-mail : sujitar.su@ssru.ac.th


อาจารย์ชลลดา  ชูววณิชชานนท์
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/chonlada_ch
E-mail : chonlada.ch@ssru.ac.th

อาจารย์ศศิธร  เจตานนท์
อาจารย์ปรจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/sasitorn_ch
E-mail : sasitorn.ch@ssru.ac.th

ผศ.พูนทรัพย์  เศษศรี
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/poonsub_sa
E-mail : poonsub.sa@ssru.ac.th

 อาจารย์ชิดชม  กันจุฬา
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/chidchom_ka
E-mail : chidchom.ka@ssru.ac.th

อาจารย์ปานฤทัย  เห่งพุ่ม
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/panruthai_he
E-mail : panruthai.he@ssru.ac.th

ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/supasak_ng
E-mail : supasak.ng@ssru.ac.th
อาจารย์ณิชชา คุ้มเพชรรัฐ
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/nithcha_ku
E-mail : nithcha.ku@ssru.ac.th

อาจารย์ศักรินทร์ ศรีอุปโย
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/sakarin_sr
E-mail : sakarin.sr@ssru.ac.th

อาจารย์สุนิษา เพ็ญทรัพย์
อาจารย์ประจำสาขา


Website :  elchm.ssru.ac.th/sunisa_pe
E-mail :  sunisa.pe@ssru.ac.th
อาจารย์พนิตทัศน์ พึ่งภักดี
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/phanitthat_pu
E-mail : phanitthat.pu@ssru.ac.thหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
ดร. วีระ  วีระโสภณ
ประธานหลักสูตร


Website : elchm.ssru.ac.th/weera_we
E-mail : weera.we@ssru.ac.thดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/supasak_ng
E-mail : supasak.ng@ssru.ac.th

ดร.บุญทา ชัยเลิศ
อาจารย์ประจำสาขา


บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
หัวหน้าสาขา
บริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)


Website : elchm.ssru.ac.th/yingsak_va
E-mail : yingsak.va@ssru.ac.th

ดร.นลิน สีมะเสถียรโสภณ
อาจารย์ประจำสาขา
Website :  elchm.ssru.ac.th/nalin_si
E-mail : nalin.si@ssru.ac.th

ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/kevin_wo
E-mail : kevin.wo@ssru.ac.th

Asoc.Prof.Dr.Denis Ushakov 
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/denis_us
E-mail : denis.us@ssru.ac.th


อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/sommaya_pr
E-mail : sommaya.pr@ssru.ac.th

อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/phinyar_ch
E-mail : phinyar.ch@ssru.ac.th


อาจารย์คงศักดิ์ บุญอาชาทอง
อาจารย์ประจำสาข


Website : elchm.ssru.ac.th/kongsak_bo
E-mail : kongsak.bo@ssru.ac.th


ดร.พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/pongrapee_ka
E-mail : pongrapee.ka@ssru.ac.th


ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ
อาจารย์ประจำสาข


Website : elchm.ssru.ac.th/niracharapa_to
E-mail : niracharapa.to@ssru.ac.th

Ms.Hu Ceimei
อาจารย์ประจำสาขา


Website : elchm.ssru.ac.th/hu_ce/
E-mail : hu.ce@ssru.ac.th