กฏระเบียบและข้อบังคับ


     พระราชบัญญัติ

           1. พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

           2. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

           3. พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

           4. พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

           5. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

           6. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

           7. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

           8. พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒


     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

           1. คู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร

           2. ระเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐

           3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑

           4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐

           5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐


     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

           1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗

           2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

           3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

           4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf

           5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓

           6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓

           7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2560

           8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสตาร์ทอัพและพัฒนาธุรกิจ พ.ศ.2560

           9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๑

           10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

           11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2559

           12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560

           13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

           1.4 ขัอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘