แบบฟอร์มการขอออกหนังสือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)


แบบฟอร์มการขอออกหนังสือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     - นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

     - นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน

     - นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม (การโรงแรม)

     - นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร)

     - นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

     - หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 1)

     - หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 2)


***** หมายเหตุ: เอกสารสำหรับประกอบสำหรับขอออกหนังสือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีดังนี้

     1. แบบฟอร์มการขอออกหนังสือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา

     2. หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 1)

     3. หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 2)

     4. สำเนาใบผลการสอบโทอิคของผู้ยื่นขอออกหนังสือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ