โครงสร้างหลักสูตรสาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)