แบบฟอร์มต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ


แบบฟอร์มการขอออกหนังสือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     - นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด

     - นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ดาวน์โหลด

     - นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม (การโรงแรม) ดาวน์โหลด

     - นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร)  ดาวน์โหลด

     - นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ดาวน์โหลด

     - หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด

     - หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด 


***** หมายเหตุ เอกสารสำหรับประกอบสำหรับขอออกหนังสือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีดังนี้

     1. แบบฟอร์มการขอออกหนังสือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา

     2. หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 1)

     3. หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง (ฉบับที่ 2)

     4. สำเนาใบผลการสอบโทอิคของผู้ยื่นขอออกหนังสือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ