ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus


บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ฐานข้อมูล Scopus

ลำดับ
บทความวิชาการ
ผู้เขียน
วารสาร
ฐานข้อมูล
วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์
1   Alternative Energy Sources : Opportunities, Experience and
  Prospects of the Russian Regions in the Context of Global  Trends
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร International Journal of Energy
  Economics and Policy หน้าที่ 140-147
Scopus
2561
2   Country's Welfare as an Efficiency Factor in Fiscal Policy Promoting
  Economig Growth
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Montenegrin Journal of
  Economics หน้าที่ 121-127
Scopus

2561

3   Tax Instrumenb ln Public Reguhffon of populrtion Employmont
  The Factors of Today's Efllciency
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร lnternational Journal of
  Ecologic.l EcommaT หน้าที่ 162-168
Scopus
2561
4   The Eco-problems and Green Economy Development in
  Kazakhstan : An Anlytical  Survey
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร International Journal of Energy
  Economics and Policy หน้าที่ 148-153
Scopus

2561
5   Budgetary Administration and Macroeconomic Systems' Social
  Effectiveness
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Advanced Science Letters
  Volume 24, No. 9, 2018 หน้า 6311-6313
Scopus

กันยายน
2561
6   Natural Externalities of Economic Growth Stabilization in XXI
  Century: Geography Seeking Revenge
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Advanced Science Letters
  Volume 24, No. 9, 2018 หน้า 6302-6304
Scopus

กันยายน
2561
7   Destination Branding as a Tool for Sustainable Tourism
  Development (the Case of Bangkok, Thailand)
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Advanced Science Letters
  Volume 24, No. 9, 2018 หน้า 6339-6342
Scopus

กันยายน
2561
8   Environmental Capital in National Economy Stimulation:
  Limitations of Rationality
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Advanced Science Letters
  Volume 24, No. 9, 2018 หน้า 6290-6292
Scopus

กันยายน
2561
9   The Strategy of Thai Medical Services Promotion at Russian Markets  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Advanced Science Letters
  Volume 24, No. 9, 2018 หน้า 6343–6346
Scopus

กันยายน
2561
10   Impedimental Policting Shrinking  Word Solar Industry Eco-
  economic Development
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  International Journal of energy
  economics and policy Vol. 8 No.4
  หน้าที่ 21-27
Scopus

2561
11   Economic growth stabilly Stability under Nation Markets'
  Integration:Mercantilism
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Annals of The Brazillian
  Academy of Sciences Vol.90, No.1
  หน้าที่ 1229-1230
Scopus

พฤษภาคม 2561
12   Destination Branding as a Tool for Sustainable Tourism
  Development (the Case of Bangkok, Thailand)
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Espacios Vol.39 No.47 หน้า 9-19Scopus

พฤศจิกายน 2561
13   Financing the Russian Housing Market: Problems and the Role
  of The State
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Volume 34, Issue Special
  Issue 17, 2018, หน้าที่ 1074-1087
Scopus

2561
14   The Current Situation of Myanmar Migrants in Thai Economy:
  Social Integration Case of Samut Sakhon Province, Thailand
  อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์
  แหวนเพชร
  วารสาร International Journal of Recent
  Technology and Engineering Vol.8
  Issue 2S11 3893-3897
Scopus

ตุลาคม
2562
15   Revisited Foreign Tourist’s Perception toward Crime and Violence
  Issue in Bangkok, Thailand
  อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์
  แหวนเพชร
  International Journal of Recent
  Technology and Engineering Vol.8
  Issue 2S11 Page 3898-3904
Scopus

ตุลาคม
2562
16   Development of Marketing Mix Strategy for Spa Business  อาจารย์นลิน สีมะเสถียร
  โสภณ
  International Journal of Recent
  Technology and Engineering Vol.8
  Issue 2S11 Page Page 4162-4166
Scopus

ตุลาคม
2562
17   Is Human Capital in Higher Education Ready for Thailand 4.0:
  a Case Study of SSRUIC Students, Nakorn Pathom Education Center
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.กรรนภัทร กันแก้ว
  Journal of Educational and Social
  Research Vol. 9 No.3 หน้า 203-210
Scopus

กันยายน
2562
18   The use of European experience in mortgage lending in
  Russian conditions
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Espacios Vol.40 (Number 13)
  Year 2019 Page 27
Scopus

22 เมษายน 2562
19   Modern conditions and prospects of Russia's coal mining
  industry development
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  วารสาร Espacios Vol.40 (Number 16)
  Year 2019 Page 6
Scopus

13 พฤษภาคม 2562
20   Evaluating the efficiency of migration regimes and their role in
  the progress of common European labor market International
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov
  Journal of Recent Technology and
  Engineering Volume 8, No.2S-11, 2019
  หน้า 3883-3888
Scopus

กันยายน
2562
21
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov

Scopus


22
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov

Scopus


23
  รองศาสตราจารย์ ดร.Denis     Ushakov

Scopus


24


Scopus


25


Scopus


26


Scopus


27


Scopus


28


Scopus


29


Scopus


30


Scopus


Scopus