เจ้าหน้าที่


หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน
หัวหน้าสำนักงาน

คู่มือปฏิบัติงานหลัก


ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
นายอรรคพล  ธรรมบุตร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นางสาวจินตนา  ทิพย์รัตน์
เจ้าหน้าที่แผนงานและประกันคุณภาพ


คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายรัชตะสรณ์  จันทรวรศิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการศึกษา และ 

นักวิเทศสัมพันธ์

คู่มือปฏิบัติงานหลัก


นายมานิตย์  ศรีวัง
นักวิชาการศึกษา


คู่มือปฏิบัติงานหลัก

นางสาวโยษิตา  สมเจริญ
นักวิชาการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

นายเกียรติยศ ล้อทองสมุทร
นักวิชาการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวฐิตารีย์  จิตรประทุม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ 

นักประชาสัมพันธ์

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

นางสาวพิชชาภา โหลสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายเมธาวัฒน์  แสงใส
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายเอกชัย  ด้วงเอี้ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม
เจ้าหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
นายสุรชัย  น้อยคำเมือง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายอรรถกฤต จันทร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นายภัทราวุธ  สีรวิสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายกฤษฎิ์ธเนศ  มัคคภาวีธวัฒน์
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายคลังและพัสดุ
นายเชาว์ฤทธิ์  พินิจ
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

นางสาวจันทนา  อนุลีจันทร์
นักวิชาการพัสดุ


คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายสุรศักดิ์  ดาวเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี

คู่มือการปฏิบัติงานหลัก


ฝ่ายทำความสะอาดและดูแลสถานที่
นางอุดร  บุญโต
แม่บ้าน
นางดารา  แก้วทา
แม่บ้าน
นางสุรินทร์  ใจดี
แม่บ้าน


นางน้ำฝน  สงข้อง
แม่บ้าน
นายทองสุข  รักษาภักดี
พนักงานดูแลภูมิทัศนน์