ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาของ วิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับตรงเข้าศึกษาของ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat University

เปิดรับตรงประจำปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้ !
สามารถมาสมัครได้ทุกวัน
..
สมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ในหลักสูตรในสาขาดังต่อไปนี้

สมัครได้ที่ >> Click <<

โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
- B.B.A. (Digital International Business) บธ.บ. (สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ)
   International Business Major ธุรกิจระหว่างประเทศ
   Digital Business Management Major การจัดการธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
- B.A. (Airline Business) ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

- B.A. (Hotel Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
   Hotel Innovation Major นวัตกรรมการโรงแรม
   Restaurant and Catering Major ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
- B.A. (Tourism Management) การจัดการท่องเที่ยว

 หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา ) (Bachelor of Education)
- B.Ed. (Mathematics) ค.บ. (คณิตศาสตร์) หลักสูตร 2 ภาษา


หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)

-  B.A. (Tourism and Hospitality Industry Management) ศศ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ)

- B.A. (Hotel and Lodging Business Management ) ศศ.บ. (สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก)


** เอกสารที่ต้องนำมาสมัครสอบนะคะ **
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ของผู้สมัคร)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (ของผู้สมัคร)
3.สำเนาใบปพ. 4 หรือ 5 เทอม 1 ใบ (ของผู้สมัคร)
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2นิ้ว 1 ใบ (ของผู้สมัคร)
นำมาเขียนใบสมัคร หลังจากนั้นรอสอบสัมภาษณ์
หลังสัมภาษณ์ รู้ผลสอบทันที
หรือสามารถสมัครได้ที่ >> Click <<


หลักสูตรปริญญาโท 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)                  

- M.A. (Tourism and Hospitality Management) ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและบริการ)

เปิดสอนใน 3 กลุ่มวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   1) การจัดการท่องเที่ยว

   2) การจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก

   3) การจัดการธุรกิจสายการบิน

สมัครได้ที่ >> Click <<

** เอกสารที่ต้องนำมาสมัครสอบสำหรับปริญญาโทนะคะ **
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ของผู้สมัคร)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (ของผู้สมัคร)
3.หลักฐานการศึกษา (ของผู้สมัคร)
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2นิ้ว 1 ใบ (ของผู้สมัคร)



ดูรายละเอียดของการเรียนที่ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนสุนันทา (CHM)
https://www.facebook.com/chmssru/

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่
Hotline : 065-5790099